Stichting Foederer Talentenfonds "Algemene voorwaarden"

Stichting Foederer Talentenfonds gevestigd aan de Beukenlaan 60, 5651 CD te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61723169 hanteert de volgende algemene voorwaarden voor de door haar aangeboden diensten.

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden
De onderhavige voorwaarden;

Diensten
Onder diensten wordt verstaan de door Stichting Foederer Talentenfonds aan te bieden diensten, zijnde:

 • het bieden van een technische structuur op de website van Stichting Foederer Talentenfonds waaronder is begrepen een betalingssysteem, dat het mogelijk maakt voor Donateurs om aan Talenten Donaties te doen;
 • het bieden van een technisch platform op de website van Stichting Foederer Talentenfonds waarmee Talenten hun Project kunnen presenteren teneinde Donateurs te werven;
 • het bieden van toegang tot de website van Stichting Foederer Talentenfonds. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden over Diensten wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk of gezamenlijk bedoeld;

Donateur
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een Project of aan Stichting Foederer Talentenfonds een Donatie doet;

Donatie              
De financiële schenking aan een Project door een Donateur;

Gebruiker          
Een ieder die gebruik maakt van (een van) de diensten van Stichting Foederer Talentenfonds;

Project
Het project dat op de Website is geplaatst door het Talent waarvoor Donaties gezocht worden;

Projectbedrag 
Het streefbedrag aan Donaties voor een Project van een Talent;

Talent                 
 Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die door Stichting Foederer Talentenfonds is geselecteerd in de uitoefening van haar doelstelling en waarmee Stichting Foederer Talentenfonds een Talentenovereenkomst heeft;

Talentenovereenkomst
Overeenkomst tussen Stichting Foederer Talentenfonds en het Talent die ziet op de dienstverlening door Stichting Foederer Talentenfonds in verband met het project;

Tegenprestatie              
De symbolische niet-financiële tegenprestatie welke een Donateur eventueel ontvangt voor een Donatie;

Website             
De website van Stichting Foederer Talentenfonds.

Artikel 2. Algemeen
 1. Stichting Foederer Talentenfonds heeft tot doel het initiëren van activiteiten om talenten in de kunst- en cultuursector zich te laten ontwikkelen;
 2. Voor het bereiken van haar doelstellingen stelt Stichting Foederer Talentenfonds haar website ter beschikking aan enkele door haar geselecteerde talenten zodat zij aandacht kunnen vragen voor hun project en kapitaal voor hun project kunnen vragen en donateurs een donatie kunnen doen in een project;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Stichting Foederer Talentenfonds worden aangeboden;
 4. Door gebruik te maken van de diensten van Stichting Foederer Talentenfonds verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden;
 5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de diensten en de rechtsverhouding tussen Stichting Foederer Talentenfonds en de gebruiker;
 6. Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten van de gebruiker in het kader van Stichting Foederer Talentenfonds:
  -   Niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  -   Geen inbreuk maken op de rechten van Stichting Foederer Talentenfonds of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele  eigendomsrechten of privacy rechten;
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Foederer Talentenfonds is de gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de talentenovereenkomst of uit het gebruik van de diensten aan derden over te dragen;
 8. Stichting Foederer Talentenfonds is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen;
 9. Stichting Foederer Talentenfonds is bevoegd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om misbruik te voorkomen indien gehandeld wordt in strijd met de algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Stichting Foederer Talentenfonds om de door of in verband met de bedoelde handelingen door Stichting Foederer Talentenfonds geleden schade op de gebruiker te verhalen.

Artikel 3. Talent, project en talentenovereenkomst
 1. Stichting Foederer Talentenfonds kan in het kader van haar doelstellingen en de door haar georganiseerde activiteiten een talent selecteren om deel te nemen aan een crowdfunding activiteit op haar website;
 2. Een talent gaat een talentenovereenkomst aan met Stichting Foederer Talentenfonds waar wordt bepaald wat de rechten en plichten zijn van zowel het talent als Stichting Foederer Talentenfonds;
 3. Het talent staat er jegens Stichting Foederer Talentenfonds voor in dat door hem/haar verstrekte informatie correct en compleet is;
 4. Een talent is gehouden om op verzoek van Stichting Foederer Talentenfonds de volgende informatie te verstrekken:
  -   Een kopie identiteitsbewijs;
  -   Een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.
 5. Het door een talent aangedragen project dient naar inhoud en in de uitvoering geschikt te zijn voor de beoogde crowdfunding doeleinden, dit ter beoordeling door Stichting Foederer Talentenfonds;
 6. Het talent plaatst gedurende de doorlooptijd van het crowdfunden en de uitvoering op zijn/haar eigen website en zijn/haar social media accounts een link naar de website van Stichting Foederer Talentenfonds;
 7. Het talent is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project;
 8. Het talent dient, binnen redelijk de grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van (mogelijke donateurs);
 9. Door Stichting Foederer Talentenfonds worden geen fees gevraagd aan talenten, noch wordt een deel van de donaties in mindering gebracht op het totaal aan ontvangen donaties;
 10. Bij het bereiken van de doelbedrag is het niet langer mogelijk donaties te doen op het betreffende project.
 
Artikel 4. Donateur, donaties en betalingen
 1. Een donateur registreert zich op de website van Stichting Foederer Talentenfonds;
 2. De donateur staat er jegens Stichting Foederer Talentenfonds en het talent voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij de registratie op de website correct en compleet is;
 3. De betaling van een donatie wordt overgemaakt naar een bankrekening van Stichting Foederer Talentenfonds. Op de bankrekening van Stichting Foederer Talentenfonds neemt zij namens de talenten donaties in ontvangst en houdt deze in beheer gedurende de looptijd van het project;
 4. Stichting Foederer Talentenfonds keert de donaties uit aan het talent overeenkomstig de gestelde donatieregels zoals vermeld bij het project op de website;
 5. Het is mogelijk dat een doelbedrag niet volledig wordt behaald. De donateur zal hierover worden geïnformeerd door het talent. De donateur kan binnen 5 werkdagen nadat hij is geïnformeerd kiezen of hij/zij de donatie laat staan. Als de donateur besluit de donatie uit het project te halen, dan kan hij/zij de donatie laten terugstorten of deze aan een ander project doen. Als hij/zij besluit de donatie te laten staan zal hij/zij van het talent een aangepast projectplan ontvangen;
 6. Op de rechtsverhouding tussen het talent en de donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing;

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het talent staat er jegens Stichting Foederer Talentenfonds voor in dat hij/zij volledig rechthebbende is ten aanzien van het project. Het talent vrijwaart Stichting Foederer Talentenfonds, de partners van Stichting Foederer Talentenfonds en alle aan haar gelieerde partijen en personen, voor alle aanspraken van derden dat het project inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door het talent in strijd met deze algemene voorwaarden. Alle door Stichting Foederer Talentenfonds gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door het talent worden vergoed;
 2. Niet in het kader van de dienstverlening door Stichting Foederer Talentenfonds is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten op het project over te dragen;
 3. Het talent staat ervoor in dat:
  -   hij/zij bevoegd is om de door hem verstrekte informatie op de website van Stichting Foederer Talentenfonds ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
  -   de door hem/haar verstrekte informatie op de website van Stichting Foederer Talentenfonds niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Stichting Foederer Talentenfonds, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van het talent of enige derde partij voor het gebruik door Stichting Foederer Talentenfonds van deze informatie op de website of anderszins;
  -   hij/zij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle mogelijke licenties, rapportages en betalingsverplichtingen jegens derden, waaronder, maar niet beperkt tot verplichtingen jegens collectieve  auteursrechtorganisaties, in verband met het project en de vermelde informatie op de website Stichting Foederer Talentenfonds;
 4. Indien u meent dat een talent op de website inbreuk pleegt op uw rechten, dan wordt u verzocht dat te melden aan Stichting Foederer Talentenfonds via een e-mail naar talentenfonds@crowefoederer.nl. Stichting Foederer Talentenfonds behoudt zich het recht voor om een melding door te sturen aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de melding betrekking heeft. Stichting Foederer Talentenfonds zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en het Talent op wie de melding betrekking heeft;
 5. Het is een talent verboden tekst, beeldmateriaal of geluidsmaterieel op de website te plaatsen:
  -   waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enig ander recht van Stichting Foederer Talentenfonds of derden worden geschonden;
  -   dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materieel bevat of daarnaar verwijst;
  -   dat discriminerend is of anderszins kwetsend geoordeeld mag worden;
  -   dat oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden;
  -   dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  -   waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  -   waarin zonder wettelijke grondslag (persoons-)gegevens verwerkt zijn.
  De beoordeling van de verstrekte content kan uitsluitend door Stichting Foederer Talentenfonds plaatsvinden;
 6. Het talent en gebruikers vrijwaren Stichting Foederer Talentenfonds en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en natuurlijke personen voor iedere aanspraak van derden in verband met door het talent of anderen gebruikers geplaatste materialen op de website van Stichting Foederer Talentenfonds. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die Stichting Foederer Talentenfonds lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Stichting Foederer Talentenfonds dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak , waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische bijstand;
 7. Het is een gebruiker niet toegestaan de website of onderdelen daarvan te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Foederer Talentenfonds;
 8. Het talent verleent aan Stichting Foederer Talentenfonds met betrekking tot de aan haar beschikbaar gestelde informatie, bestanden en of materialen in verband met het project:
  -   een kostenloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve eeuwigdurende licentie om bedoelde informatie, bestanden en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in verband met de diensten van Stichting Foederer Talentenfonds / marketing en/of promotiedoeleinden in welke media dan ook in verband met de dienstverlening door Stichting Foederer Talentenfonds;
  -   het recht om ter beschikking gestelde informatie, bestanden en/of materialen zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de servers van Stichting Foederer Talentenfonds, zonder dat Stichting Foederer Talentenfonds op welke wijze dan ook aansprakelijk is jegens het talent of jegens een derde.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Stichting Foederer Talentenfonds is nimmer aansprakelijk voor door de gebruiker geleden schade.

Artikel 7. Geschillen en toepasselijk recht
Op de talentenovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de gebruiker en Stichting Foederer Talentenfonds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Talentenovereenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de gebruiker en Stichting Foederer Talentenfonds kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant aanhangig worden gemaakt.